Παράταση φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις σε καινοτόμες Επιχειρήσεις

page1image3821248

ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη

Κυρία/ε,

Θέμα: Παράταση φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις σε καινοτόμες

Επιχειρήσεις

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει ανακοινώσει την παράταση των φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 8 Ιανουαρίου 2020, το νομοσχέδιο που αφορά την τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, έτσι ώστε να δοθεί παράταση 18 μηνών, δηλαδή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021, της δυνατότητας παροχής φορολογικών κινήτρων σε φυσικά πρόσωπα που επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις, είτε απευθείας είτε μέσω επενδυτικού ταμείου, στα πλαίσια των δράσεων για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Όπως σας έχουμε ενημερώσει στο παρελθόν η σχετική νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017 και έληξε την 1η Ιανουαρίου 2020 και αποτελούσε μια από τις δράσεις του Σχεδίου Δράσης για τη Δήλωση Πολιτικής για ενίσχυση του επιχειρηματικού συστήματος στην Κύπρο, που καταρτίστηκε το 2016.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο, μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 39 εταιρείες όπου οι επενδυτές των εταιρειών αυτών δύνανται να επωφεληθούν φορολογικά.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι ανεξάρτητοι επενδυτές και διενεργούν δαπάνες είτε απευθείας, είτε μέσω επενδυτικού ταμείου, είτε μέσω εναλλακτικής πλατφόρμας διαπραγμάτευσης, για επένδυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου σε καινοτόμο μικρή και μεσαία επιχείρηση.

Ο επενδυτής μπορεί να επωφεληθεί τη φοροαπαλλαγή δεδομένου ότι:

Λευκωσία, 10 Ιανουαρίου 2020

(α) το ποσό που εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το

50% του φορολογητέου εισοδήματος του προσώπου αυτού στο φορολογικό έτος εντός του οποίου πραγματοποιείται η επένδυση.

(β) η αφαίρεση, στην έκταση που δεν παραχωρείται λόγω του πιο πάνω περιορισμού

μπορεί να μεταφέρεται και να παραχωρείται κατά τα επόμενα πέντε (5) έτη, τηρουμένου του πιο πάνω ποσοστιαίου περιορισμού και το ποσό που εκπίπτει δεν μπορεί να υπερβεί στο σύνολο του τις εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (€150.000) τον χρόνο.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες και χρήσιμους συνδέσμους σχετικά με το Σχέδιο «Φορολογικά Κίνητρα για καινοτόμες Επιχειρήσεις» ακολουθήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/2s4LUWh

Με εκτίμηση,

Ανδρέας Ανδρέου,
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, για Γενικό Γραμματέα.

Related Posts

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.