ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΦΟΡΩΝ

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει την υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή των πιο κάτω φόρων, είτε από επιβολή φορολογίας είτε αυτοφορολογία, η οποία δεν φέρει τόκους και επιβαρύνσεις, ΜΟΝΟ μέσω της ιστοσελίδας JCCsmart (www.jccsmart.com).

Για αποφυγή ταλαιπωρίας επισημαίνεται ότι στα Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων θα πραγματοποιούνται πληρωμές ΜΟΝΟ όταν:

  • αυτές φέρουν τόκους και επιβαρύνσεις
  • αφορούν Αναθεωρημένη Δήλωση Προσωρινού Φόρου Φυσικού και Νομικού Προσώπου (0200)

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0100 Φόρος Εισοδήματος που παρακρατήθηκε από απολαβές (P.A.Y.E.)
0114 Μείωση απολαβών Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα
0200 Προσωρινός Φόρος Φυσικού και Νομικού Προσώπου
0300 Αυτοφορολογία Φόρου Εισοδήματος Φυσικού και Νομικού Προσώπου
0300 Φορολογία Φόρου Εισοδήματος
0602 Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα που παρακρατήθηκε από Τόκους
0603 Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα που παρακρατήθηκε από Μερίσματα
0604 Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα από Ενοίκια Εισπρακτέα
0612 Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα σε Τόκους που εισπράχθηκαν χωρίς παρακράτηση στην πηγή
0613 Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα σε Μερίσματα που εισπράχθηκαν χωρίς παρακράτηση στην πηγή
0614 Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα που παρακρατήθηκε από Ενοίκια
0623 Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα που παρακρατήθηκε επί Λογιζόμενου Μερίσματος

 

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: