ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ – ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ

Νομοθεσία σχετικά με την ηχορύπανση – τι μπορεί να κάνει κάποιος

Η «ηχορύπανση» συνιστά μορφή οχληρίας εφόσον η οχληρία είναι η κατάσταση που επικρατεί σε υποστατικό ή ανοικτό χώρο η οποία είναι τέτοια που μπορεί να είναι επιβλαβής στην υγεία των κατοίκων μιας περιοχής, να είναι επιζήμια για τις ανέσεις της, να δημιουργεί ακαλαισθησία ή να επηρεάζει την ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου.

Για παράδειγμα οχληρία μπορεί να προκαλείται σε οικόπεδο με χόρτα, άχρηστα αντικείμενα, οικοδομικά υλικά, σε αυλή κατοικίας με ακαθαρσίες και άλλα άχρηστα αντικείμενα, από την κατάσταση που επικρατεί σε εγκαταλειμμένες κατοικίες, ο θόρυβος που δημιουργείται από τη μουσική κέντρου, ο καπνός που εκπέμπεται κατά τη λειτουργία της κουζίνας εστιατορίου, ακόμα η διατήρηση μεγάλου αριθμού σκύλων και γάτων κ.α.

Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο, «η οχληρία ή η ενόχληση σημαίνει οτιδήποτε το οποίο προκαλεί βλάβη, στενοχωρία ή ζημιά. Οι οχληρίες είναι δύο ειδών: δημόσια ή κοινή οχληρία η οποία επηρεάζει ουσιωδώς το κοινό, και αποτελεί ουσιώδη ενόχληση για όλους τους υπηκόους …. και ιδιωτική οχληρία η οποία μπορεί να προσδιοριστεί σαν οτιδήποτε το οποίο προκαλεί ουσιαστική ανησυχία και ενόχληση, σε οποιοδήποτε άτομο κατά την χρήση για συνηθισμένους σκοπούς της κατοικίας του ή της περιουσίας του.»

Συνεπώς, οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει τις ανέσεις, την υγεία και/ή την ασφάλεια των κατοίκων μιας περιοχής συνιστά δημόσια οχληρία. Για τη στοιχειοθέτηση και εκδίκαση δημόσιας οχληρίας πρέπει να επηρεάζονται αντικειμενικά στον ίδιο βαθμό κάτοικοι πέραν των τριών ξεχωριστών υποστατικών. Ειδικότερα για θέματα επηρεασμού ασφάλειας και υγείας, απαιτούνται επιπρόσθετα επιστημονικές αποδείξεις και σχετικές μετρήσεις.

Σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα η δημόσια ή κοινή οχληρία υφίσταται όταν πρόσωπο διενεργεί πράξη που δεν είναι εξουσιοδοτημένη από το νόμο ή παραλείπει να εκτελέσει καθήκον που επιβάλλεται από το νόμο και συνέπεια αυτού προκαλεί οποιαδήποτε κοινή βλάβη ή κίνδυνο ή ενόχληση ή παρεμποδίζει ή προκαλεί ενόχληση στο κοινό κατά την άσκηση κοινών δικαιωμάτων, διενεργεί πλημμέλημα, το οποίο καλείται κοινή οχληρία.

Είναι αδιάφορο ότι η πράξη ή παράλειψη για την οποία πρόκειται, διευκολύνει μεγαλύτερο μέρος του κοινού παρά το ενοχλημένο από αυτή, το γεγονός όμως ότι διευκολύνει τη νόμιμη άσκηση των δικαιωμάτων μέρους του κοινού είναι δυνατόν να φανερώνει ότι τέτοια πράξη ή παράλειψη δεν είναι οχληρία για οποιοδήποτε μέρος του κοινού.

Σύμφωνα με τον περί Αστικών Αδικημάτων Νόμο η ιδιωτική oχληρία συvίσταται όταν πρόσωπo επιδεικvύει συμπεριφoρά ή διεξάγει τις εργασίες τoυ ή χρησιμoπoιεί ακίvητη ιδιoκτησία πoυ αvήκει σε αυτό κατά κυριότητα ή κατέχεται από αυτό, με τρόπo ώστε κατά συvήθεια vα παρεμβαίvει στηv εύλoγη χρήση και απόλαυση, αφoύ ληφθoύv υπόψη η θέση και η φύση αυτής, της ακίvητης ιδιoκτησίας oπoιoυδήπoτε άλλoυ πρoσώπoυ. Νoείται ότι o εvάγovτας δεv τυγχάvει απoζημίωσης σε σχέση με ιδιωτική oχληρία εκτός αv εξαιτίας αυτής υπέστη ζημιά. Περαιτέρω αξίζει να τονιστεί ότι δεv συvιστά υπεράσπιση σε αγωγή πoυ εγείρεται για ιδιωτική oχληρία τo ότι η oχληρία πρoϋφίστατo της κτήσης από τov εvάγovτα κυριότητας ή κατoχής επί της ακίvητης ιδιoκτησίας πoυ επηρεάζεται από τηv oχληρία.

Εάν πρόσωπο διαπιστώσει οχληρία δύναται να υποβάλει γραπτό παράπονο στο Δήμο της περιοχής όπου παρουσιάστηκε η οχληρία μαζί με υπογραφές άλλων επηρεαζομένων. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο Δήμος δεν έχει εξουσία να παρέμβει διότι λόγω των συνθηκών της περίπτωσης μπορεί να μην αποτελεί οχληρία βάσει του Περί Δήμων Νόμου, αλλά ιδιωτική υπόθεση. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος δύναται να συμβουλεύσει τον παραπονούμενο ανάλογα.

Εάν το Δημοτικό Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι όντως υπάρχει οχληρία, ειδοποιείται γραπτώς ο υπεύθυνος για την πρόκληση της για να πάρει τα αναγκαία μέτρα για άρση της σε τακτή προθεσμία. Ευθύνη μπορεί να έχει και ο ιδιοκτήτης του χώρου εάν είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον υπεύθυνο για την πρόκληση της οχληρίας.

Εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση μέσα στην προθεσμία που θα δοθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, τότε ο Δήμος μπορεί να προχωρήσει ο ίδιος σε άρση της. Σε τέτοια περίπτωση ο Δήμος μπορεί να ανακτά με αγωγή όλα τα έξοδα που έκανε για άρση της οχληρίας και εγγράφει το ποσό των εξόδων σαν επιβάρυνση πάνω στο τεμάχιο στο οποίο υπήρχε η οχληρία. Μπορεί επίσης να προχωρήσει άμεσα σε λήψη δικαστικών μέτρων για εξασφάλιση διατάγματος που να υποχρεώνει τον παραβάτη να άρει την οχληρία.

Ωστόσο τονίζεται ότι, σε περίπτωση που ιδιοκτήτης έχει αποκτήσει άδεια ΕΠIΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ Ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ τότε δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ασκεί οποιοδήποτε αδίκημα.

 

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: